Екип

В детското заведение работят 18 души квалифицирани педагогически специалиста, психолог , 4 медицински сестри, 16 помощник възпитателя, 2-ма общи работници и огняр.

Образованието на педагогическия персонал  е висше педагогическо

Професионално квалификационна структура  на  колегията е  следната:  1 с II ПКС, 1 с III ПКС, 8 с IV ПКС, 5-ма с V ПКС

Помощния персонал е с допълнителна квалификация и е сертифициран за работа с деца в ДГ.

Aдминистративен  екип

Гл. счетоводител, ЗАС

Медицински сестри

Психолог

Помощен персонал

 

Екип - Галерия