История

 Детската градина  в кв."Виница" е открита на 1 Юни 1964г като лятна детска градина. Същата година на 1 Септември тя е преобразувана в ЦДГ - целодневна детска градина с две групи, от които една нощуваща. 

През 1974 год. в двора на детската градина е построена допълнителна сграда за още две групи. 

По-късно през 1997 год. на мястото на старата сграда е построена нова, която през 2004 год. е разширена, а детската градина е преобразувана в ОДЗ - обединено детско заведение с капацитет 5 градински и една яслена група.

През 2014 год. на мястото на допълнителната сграда и е изграден нов корпус за четири групи  с кухня и физкултурен салон.
На 01. Август 2016 год. е преобразувана в Детска градина(с яслена група) №23 Иглика.

През 2018 г. предстои ДГ23 да се сдобие с още  една нова сграда , която ще разполага с модерни битови условия и отлична база .

 Към  момента детското заведение е среда за възпитателно-образователна работа с деца от 1 до 7 год. възраст и е привлекателен център както за децата от квартала така и за тези от вилната зона. Разполага с една яслена група и седем градински.

 Под ръководството на Директора и квалифицирани педагози се извършва възпитание и обучение на 220 деца записани в детското заведение.

Чрез иновационни и интерактивни методи педагозите проследяват индивидуалния темп на развитие на всяко дете, съобразно държавните образователни изисквания.
Обединеното Детско Заведение работи приоритетно по проблемите на екологичното възпитание.

Децата усвояват достъпни знания за природата в определена система чрез изграждане на интерес, любов и грижливо отношение към растителния и животински свят.
Целенасочено работим по международната Програма „Еко училища" и Програма „Учим за гората". В еко кабинета на детското заведение са създадени условия за системна и последователна работа по екологичното възпитание.
Полагаме усилия за съхраняване и обогатяване на традициите в квартала съвместно с читалището и родителската общност. В детското заведение се дава възможност за изява на всяко дете. Организираните допълнителни педагогически услуги - школи по народни и модерни танци и школа по английски език и други дават възможности за развитие на детските таланти.

Детско заведение „Иглика" уверено върви по своя път и удовлетворява по най-добър начин потребностите на деца и родители в динамичното ни общество.