ИСТОРИЯ

 Детска градина  Иглика в кв. "Виница" е открита на 1 Юни 1964г като лятна детска градина. Същата година на 1 Септември тя е преобразувана в ЦДГ - целодневна детска градина с две групи, от които една нощуваща. 

През 1974 год. в двора на детското заведение е построена допълнителна сграда за още две групи. 

По-късно през 1997 год. на мястото на старата сграда е построена нова, която през 2004 год. е разширена, а детската градина е преобразувана в ОДЗ - обединено детско заведение с капацитет 5 градински и една яслена група.

През 2014 год. на мястото на допълнителната сграда и е изграден нов корпус за четири групи  с кухня и физкултурен салон.
На 01. Август 2016 год. е преобразувана в Детска градина(с яслена група) №23 Иглика.

През 2019 г. ДГ23  се сдоби с още  една нова сграда , която  разполага с модерна  и иновативна обстановка. Отлична база , с позитивна, мотивираща и разнообразна среда.

 Към  момента детското заведение е среда за възпитателно-образователна работа с деца от 1 до 7 год. възраст и е привлекателен център както за децата от квартала така и за тези от вилната зона. Разполага с една яслена група и седем градински.

Екипът на детското заведение е млад , но високообразован като педагозите са висококвалифицирани специалисти притежаващи повече от една магистърска степен в областта на педагогиката( като специална педагогика, логопедия и психология). Всички те притежават над IV ПКС, както и множество специализации. Непедагогическия персонал също е сертифициран за работа с деца.

 Под ръководството на Директора и отдадени педагози в детското заведение се извършва възпитание и обучение на 260 деца.

В НАШАТА ДЕТСКА ГРАДИНА СПАЗВАМЕ СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ:

1.Детето  в  центъра  на  педагогическото  взаимодействие,  за развитие на  многостранния му потенциал и съхраняване  индивидуалността му.

 2. Равнопоставеност  и  не  допускане  на  дискриминация,  съхраняване  на  културното наследство  и   многообразие  и  основните  принципи  на  педагогиката-  толерантност, съпричастност.

 3. Иновативност,  ефективност,  позитивност, развиващо възпитание и образование да в основата на педагогическите  практики  и  организацията  на  образователния  процес, чрез  научна  обоснованост  и  прогнозиране резултатите  от  иновациите.  Внедряване на съвременен мениджмънт и маркетинг съобразно новите потребности, изисквания и тенденции в контекста на Европейското образователно пространство.

4.  Работим с родителите-рамо до рамо. Подкрепа на децата и техните семейства – педагогика на сътрудничеството.

Под мотото:

Да дадем на децата си корени и криле!

ВИЗИЯ

В ДГ 23 "Иглика" Варна, обучението на децата се извършва проекто-базирано:

Учителите реализират различни интердисциплинарни уроци, в които се преплитат знания и умения, придобити при изучаване на различни учебни предмети, за да постигнат конкретна цел с образователен характер и практическа насоченост.

ЕКО ПРОЕКТИ

ДГ Иглика , като част от общността на Еко училищата,  работим по Екологичен проект -Големият лов на растения и ПрограмаУчим за гората

Проектът насърчава децата да черпят вдъхновение от живата природа и да се въплътят в ентусиазиран и всеотдаен учен. Запленен от природата, всеки участник събира екземпляри и записва данни, прави задълбочени изследвания, извършва експерименти, разработва идеи и развива теории за това как природата функционира, като излага и доказателства за своите научни теории. Големият лов на растения предлага безопасни, но все пак стимулиращи възможности за училищни проучвания и изследвания на очарователни местни растения. Въвеждат се образователни интерактивни предизвикателства за всички възрастови групи.

ЗДРАВИАДА-спорт за всички

Целта на проекта - подобряване на физическата дееспособност на децата, превенция срещу хиподинамията и създаване на мотивация в децата за

практикуване на някакъв спорт. Разкриване на потенциалните възможности на детето, стимулиране на неговите лични изяви, творческа активност-създаване на физически и психически комфорт.

Запознаване с различните видове спорт, спортни инициативи и дейности по клубове.

•МЯСТО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ

„Място за всяко дете“ е амбициозен и дългосрочен проект

Дейностите по проекта са в посока гарантиране на място и индивидуална подкрепа на всяко дете със специални нужди, чрез помощта на специалистите от Карин дом под формата на обучения супервизии и адаптиране на средата в детското заведение!

• Работа с деца със СОП

ДГ Иглика е една от малкото детски градини , които работят със собствен екип за децата със специални нужди.

Назначени са логопеди, психолог и ресурсен учител, които работят за подкрепа на приобщаващото образование. За целта са оборудвани кабинети на всеки специалист по всички изисквания с модерни специализирани материали.

Детското заведение разполага и с уникална по рода си Сензорна стая.

•МЕДИАЦИЯ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Работата по този иновативен за България проект се реализира благодарение на партньорството на ДГ "Иглика" с Институт "Итера" - лицензирана организация от Министерство на правосъдието за провеждане на сертифициращи обучения по медиация с 14 годишен опит, като програмите им са одобрени и от Министерство на образованието.

 Въвеждане на Медиацията като подход за разрешаване на конфликти между децата, като в първа и втора група се акцентира на развиване на емоционална интелигентност и компетентности, а в 3 и 4 предучилищни групи се въвеждат и конкретните стъпки за справяне с конфликт.


Интересите и талантите на децата в детското заведение се стимулират и разгръщат, чрез допълнителни дейности, чрез клубове по интереси:

Клубове по интереси

•Мажоретна формация-Иглика

В ДГ е организиран танцов състав от мажоретки, които създават колорит и настроение на всеки празник. Това е прекрасен начин децата да развият  допълнително музикално двигателна култура и естетически усет.

•КЛУБ Математика

Децата на ДГ Иглика, са отлични математици. Доказателство за това са постиженията им в състезания по математика, като Олимпиадата “Малкия принц“, съревнованията на „Smart kids” и др.

Основа за тези знания децата получават чрез кръжочна форма, организирана  от Педагогическия съветник по график. Подпомага ги специално създадения кабинет за това-Ателие математика, което разполага монтесори материали, математически игри и други допълнителни средства.

•Вокална група Иглика

Вокална група Иглика, е представителна група за деца надарени с музикална  дарба.

Малките инструменталисти и певци са участници в конкурси, фестивали и празници.

 •Вокална група „Ульйбка“

Това е руска вокална група, причина , за която са все повече рускоговорящи деца в детското заведение и работата ни по международен  „Проект Дети в мире без границ“

•Фолклорни изявиДеца от всички възрастови групи са включени в празнични хореографии, където подготвят красиви фолклорни песни и танци, представяйки ги на различни сцени и  поводи .

В ДГ Иглика се спазват традиционните Български обичаи и се отбелязват с почит българските празници.

•Театрални спектакли-Ние сме колектив работещ с творчески устрем и вдъхновение. Затова спектаклите , които представяме и разработваме с децата, са винаги оригинални и богати от към декори, сценични облекла, а най-вече от талант и уникалност.

мИсия

Мисията на колектива на  детското заведение е да осигурява образователна политика за равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете. Да създава позитивна и разнообразна среда за неговото развитие, като запазва и развива българската образователна традиция. Да подкрепя и стимулира личностното развитие на детето, чрез ориентираност към интереса и мотивацията на личността му, към възрастовите и социални промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика. Да мотивира учителите към реализация на иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес, въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите и  вдъхновяващи личностни качества