Доставка и монтаж на обзавеждане за нова сграда към детска градина №23 "Иглика"

 

На 3.09.2019г. приключи изпълнението на Договор №31/25.03.2019г. с Кан учтехспорт България ООД за доставка и монтаж на обзавеждане на нова сграда към ДГ №23 "Иглика" в УПИ 1  за детско заведение кв.32 а, по плана на кв.Виница , гр.Варна

 

Договор мебели ПК 25.03.2019
Техническо предложение ПК 25.03.2019
Ценово предложение ПК 25.03.2019
Протокол 06.03.2019
Отговор 3 12.02.2019
Отговор 2 12.02.2019
Отговор 1 11.02.2019
Обява 06.02.2019
Техническа спецификация 06.02.2019
Образци 06.02.2019
ЕЕДОП 06.02.2019
Договор - Проект 06.02.2019